Zgodność z RODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym „RODO” – poniżej dowiesz się, jak KOGGA Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Cię dane osobowe udostępnianie w panelu badawczym iWadi poprzez stronę www.iwadi.pl – dalej zwanym „iWadi”.

Administratorem danych osobowych w panelu badawczym iWadi jest:

KOGGA Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa
NIP: 9512394366
KRS: 0000562371

– dalej zwana „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: [email protected]

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane:

  • w celu rejestracji i posiadania konta w panelu iWadi, w tym w celu: weryfikacji spełniania warunków do uczestnictwa w iWadi, otrzymywania zaproszeń do udziału w płatnych ankietach online, udziału w płatnych ankietach online, zbierania punktów i wymiany ich na nagrody bądź wypłatę wynagrodzenia, tj. w celach związanych z uczestnictwem w iWadi na zasadach określonych w Regulaminie, po uprzedniej jego akceptacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu wysyłki informacji dotyczącej iWadi (art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO);
  • w celu obsługi reklamacji dotyczących uczestnictwa w iWadi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu udzielenia odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy, emaila lub telefon (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celu analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skierowania ankiety najbardziej dostosowanej do Ciebie i umożliwienia aktywnego uczestnictwa w iWadi.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • pracownikom i współpracownikom Administratora w celu realizacji usług,
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe lub pomoc prawną.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta w panelu iWadi, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Ciebie zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Ponadto, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych Twoich osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: [email protected].

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji i posiadania konta w panelu iWadi, w tym dla otrzymywania zaproszeń do płatnych ankiety online oraz otrzymywania wynagrodzenia za udział w płatnych ankietach online.