Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. iWadi („Panel„) jest internetowym panelem badawczym umożliwiającym zarejestrowanym w nim członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej poprzez wypełnianie płatnych ankiet online. Panel jest częścią Grupy Cint AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja.
 2. Właścicielem Panelu jest spółka KOGGA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 36-112 B, 02-797 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562371 („Właściciel Panelu„).
 3. Zasady działania Panelu są zgodne z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org).
 4. Aktualny regulamin Panelu („Regulamin„) jest dostępny na stronie Panelu: iwadi.pl.
UCZESTNICTWO W PANELU
 1. Uczestnictwo w Panelu jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Panelu może zostać osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat, posiadająca dostęp do Internetu, która ukończy proces rejestracji w Panelu.
 3. Do korzystania z Panelu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej – e-mail.
 4. Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zaktywizowaniu konta Uczestnika (poprzez aktywowanie linku przesłanego na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie do celów badawczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm). Warunkiem uzyskania statusu uczestnika w Panelu („Uczestnik„) jest pomyślne ukończenie procesu rejestracji w Panelu. Po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji w Panelu zostaje utworzone konto Uczestnika w Panelu („Konto Uczestnika„).
 5. Wszelkie dane podawane przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym oraz w Koncie Uczestnika muszą być prawdziwe i aktualne.
 6. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest zaakceptowanie oraz przestrzeganie zasad Regulaminu.
 7. Uczestnik może zarejestrować się w Panelu tylko jeden raz i posiadać tylko jedno Konto Uczestnika.
 8. Uczestnik ma pełny wgląd w swoje Konto Uczestnika oraz możliwość samodzielnej aktualizacji zgromadzonych w nich danych. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania w Panelu wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia Konta Uczestnika z Panelu.
UDZIAŁ W ANKIETACH ONLINE
 1. Na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik otrzymuje zaproszenia do udziału w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej. Zaproszenie do udziału w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej zawiera link do ankiety online wraz z opisem szczegółowych warunków uczestnictwa w danej ankiecie (w tym przybliżoną długość danej ankiety w minutach oraz możliwą do uzyskania przez Uczestnika wysokość wynagrodzenia za jej prawidłowe i rzetelne wypełnienie).
 2. Zaproszenia do udziału w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej są wysyłane wyłącznie do tych Uczestników, którzy spełniają określone kryteria społeczno-demograficzne wymagane dla danego badania i/lub sondażu, których to weryfikacja następuje na podstawie informacji podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań i/lub sondaży zależą od określonych kryteriów społeczno-demograficznych i są zmienne, w zależności od wymagań danego badania i/lub sondażu. Decyzja o wyborze Uczestników do udziału w badaniach i/lub sondażach należy wyłącznie do Właściciela Panelu.
 3. Udział Uczestnika w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej jest dobrowolny. Uczestnik każdorazowo ma prawo samodzielnie zadecydować, czy chce wziąć udział w ankiecie online, do udziału w której został zaproszony.
 4. Liczba zaproszeń do udziału w badaniach kierowana do Uczestnika zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań marketingowych i/lub sondaży opinii publicznej. Uczestnik otrzymuje zaproszenie do udziału w badaniach i/lub sondażach nie częściej niż raz na trzy dni.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w wypełnianych przez niego ankietach online.
WYNAGRODZENIE UCZESTNIKA
 1. Formą wynagradzania Uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do udziału w danym badaniu marketingowym i/lub sondażu opinii publicznej, prawidłowo wypełni ankietę online i w sposób rzetelny odpowie na wszystkie pytania danej ankiety, jest wynagrodzenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od długości danej ankiety i jest podawana do wiadomości Uczestnika każdorazowo w zaproszeniu do udziału w danym badaniu i/lub sondażu. W szczególnych przypadkach Uczestnik może otrzymać inną formę wynagrodzenia, która jest określana w zaproszeniu do udziału danym w badaniu i/lub sondażu.
 2. Wynagrodzenie pieniężne za każdą prawidłowo i rzetelnie wypełnioną przez Uczestnika ankietę online jest naliczane w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po zakończeniu danego badania marketingowego i/lub sondażu opinii publicznej.
 3. Należne Uczestnikowi wynagrodzenie gromadzone jest na Koncie Uczestnika. Uczestnik może pobrać należne mu wynagrodzenie w dowolnym momencie, pod warunkiem, że Uczestnik zgromadził na swoim Koncie Uczestnika łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 40 PLN (czterdziestu złotych) oraz posiada konto PayPal (www.paypal.com). Po zgromadzeniu na Koncie Uczestnika kwoty co najmniej 40 PLN (czterdziestu złotych), na Koncie Uczestnika pojawia się Formularz Wypłat. Należne Uczestnikowi wynagrodzenie jest przekazywane na podane przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym konto PayPal w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od daty poprawnego wypełnienia przez Uczestnika Formularza Wypłat (PayPal pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 2% od kwoty przelewanej na konto PayPal).
 4. Po zgromadzeniu wynagrodzenia w kwocie 10 PLN (dziesięciu złotych) Uczestnik może zadecydować o jego przekazaniu na program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej lub na rzecz Fundacji dla Zwierząt Animalia.
 5. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego Konta Uczestnika, logując się na stronie Panelu (iwadi.pl).
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PANELU
 1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu poprzez usunięcie Konta Uczestnika z Panelu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Panelu Uczestnik ma prawo do żądania wypłaty zgromadzonego na Koncie Uczestnika należnego mu wynagrodzenia. Warunkiem wystąpienia przez Uczestnika z żądaniem wypłaty zgromadzonego na jego Koncie Uczestnika wynagrodzenia jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza Wypłat. O żądaniu wypłaty zgromadzonego na jego Koncie Uczestnika należnego mu wynagrodzenia, Uczestnik winien poinformować Właściciela Panelu drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Wynagrodzenie zostanie przekazane na podane przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym konto PayPal, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty poprawnego wypełnienia przez Uczestnika Formularza Wypłat.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Panelu dane Uczestnika są trwale usuwane z bazy Panelu.
USUNIĘCIE KONTA UCZESTNIKA Z PANELU
 1. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika z Panelu w szczególności w przypadku:
  – naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
  – posiadania przez Uczestnika w Panelu wielu kont,
  – udzielania przez Uczestnik nieprawdziwych odpowiedzi w Formularzu Rejestracyjnym lub ankietach online (co zostanie wykryte podczas procedur kontrolnych),
  – udzielania bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków),
  – używanie zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi w ankietach,
  – nieuzupełnienia trzech ankiet, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie w ciągu roku kalendarzowego,
  – niezalogowania się Uczestnika w Panelu w przeciągu 360 dni kalendarzowych od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na Koncie Uczestnika, w szczególności adresu poczty elektronicznej,
  – niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. Uczestnik, którego Konto Uczestnika zostało usunięte z Panelu, traci prawo do wypłaty zgromadzonego w nim wynagrodzenia.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu jego Konta Uczestnika drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ
 1. Właściciel Panelu zapewnia, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestnika w trakcie procesu rejestracji oraz badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926). Dane oraz opinie Uczestnika uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach marketingowych i/lub sondażach opinii publicznej realizowanych za pośrednictwem Panelu i nieujawniania ich osobom trzecim.
 3. Wszelka zawartość Panelu, w tym wiadomości i materiały dostępne w Panelu, chronione są przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości Panelu, w szczególności baz danych i treści udostępnionych w Panelu, a także wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody Właściciela Panelu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Uczestnik będzie informowany o modyfikacjach Regulaminu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji. W terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od przesłania przez Właściciela Panelu informacji o zmianach wprowadzonych do Regulaminu, Uczestnik może wyrazić sprzeciw wobec tych zmian poprzez usunięcie Konta Uczestnika z Panelu. Brak sprzeciwu Uczestnika co do zmian Regulaminu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od przesłania przez Właściciela Panelu informacji o zmianach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie Uczestnik ma prawo w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od przesłania przez Właściciela Panelu informacji o zmianach wprowadzonych do Regulaminu, do żądania wypłaty należnego mu wynagrodzenia, zgromadzonego na Koncie Uczestnika, pod rygorem utraty tego prawa.
 4. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji w Panelu bez podania przyczyny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.